Strona główna / Regulamin sklepu Cafe Panamera

Regulamin Sklepu Cafe Panamera

Regulamin sprzedaży konsumenckiej w sklepie internetowym Cafe Panamera

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

1. Regulamin określa założenia dotyczące realizacji usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tzn. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupującego oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie Cafe Panamera (dalej zwanym „Sklepem”), w sieci internet pod adresem http://cafepanamera.pl.

2. Sklepem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Cafe Panamera sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli 05-506 przy ul. Okrężnej 31, NIP 1231460162, REGON 0000821977, telefon: 504 450 749, adres poczty elektronicznej: info@cafepanamera.pl.

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci internet pod adresem http://cafepanamera.pl Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów poza Sklepem prowadzonym pod adresem http://cafepanamera.pl

2. Sklep podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).

3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są osobno.

4. Sklep ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

§ 3

1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.

2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2.a.Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

2.b. Cafe Panamera może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć w części lub całości jego dostęp do zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

i. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

ii. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich

iii. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez administratora Sklepu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Cafe Panamera

2.c. Kupujący pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody administratora Sklepu.

3. W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sklep może przetwarzać następujące dane podane przez Kupującego:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres poczty elektronicznej,

d) adres dostawy,

e) numer telefoniczny.

4. Sklep może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:

a) udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,

b) dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,

c) obsługi zwrotów oraz reklamacji.

5. Sklep przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego, a także w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.

6. Sklep nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych innym administratorom danych, z wyjątkiem sytuacji niezbędnych do prawidłowego wykonania zobowiązania.

7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.

8. Kupujący może zwrócić się do Sklepu z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika. W takim przypadku Sklep usuwa dane związane z aktywnością Kupującego. Sklep może przetwarzać dane związane z zawartymi umowami sprzedaży, w szczególności w okresie niezbędnym do rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń Kupujących.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ PŁATNOŚCI

§ 4

1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Wyrażone przez Sklep zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:

a) rodzaj towaru, jego producenta,

b) krótki opis towaru,

c) cenę towaru,

d) przewidywany czas realizacji zamówienia,

3. Kupujący może złożyć Sklepowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu, dodając towar do „koszyka” i zatwierdzając zawartość koszyka.

4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par. 3 ust. 3.

§ 5

1. Sklep niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

2. Sklep może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.

3. Po przyjęciu oferty przez Sklep, Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:

a) Płatności online,

b) Kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,

c) BLIK

d) gotówką, przy odbiorze towaru od kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, przy wyborze dostawy za pobraniem.

e) za pomocą punktów przyznawanych w programie lojalnościowym, który Sklep oferuje Kupującym. O sposobie zapłaty przyznanymi punktami za towar stanowi osobny regulamin, Regulamin Programu Lojalnościowego Cafe Panamera.

4. Sklep ma prawo do organizowania promocji i okazjonalnych konkursów, warunki których każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

5. Dostawa towarów realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że strony Umowy Sprzedaży postanowiły inaczej. Dostawa następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów przed zakończeniem płatności:

a) Pocztą Polską za pobraniem,

b) Pocztą Polską po przedpłacie,

c) przesyłką kurierską za pobraniem,

d) przesyłką kurierską po przedpłacie,

6. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

7. Wysyłka towaru za pobraniem jest możliwa tylko do maksymalnej wartości zamówienia 500zł brutto. W przypadku nie uzasadnionego nie odebrania towaru wysłanego za pobraniem, klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki oraz ewentualnych kosztów wyprodukowanych na zamówienie klienta produktów. 

§ 6

1. Sklep realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, na który składają się czas realizacji i czas dostawy:

a) czas realizacji 7 dni roboczych – towar jest w magazynie, wysyłka nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty ceny za towar oraz opłaty za przesyłkę, lub od wyboru dostawy za pobraniem,

b) czas dostawy kurier lub InPost – 24 godziny, czyli najczęściej nazajutrz po realizacji zamówienia chyba że regulamin przewoźnika mówi inaczej,

przy czym dostawa towaru następuje w terminie będącym sumą czasu realizacji i czasu dostawy,

W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sklep niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:

a) odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sklep niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sklep zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,

b) odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sklep niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sklep wykonuje zamówienie w pozostałej części,

3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sklep może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. 

4. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień, sklep ma prawo do nie zrealizowania zamówienia, jeżeli uzna, że realizacja takiego zamówienia:

a) może narazić sklep na straty finansowe,

b) ma przypuszczenia, iż klient nie zamierza odebrać zamówionego towaru i narazić sklep na straty finansowe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKLEPU Z TYTUŁU WAD TOWARÓW

§ 7

1. Sklep ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar  jest niezgodny z umową, a w szczególności:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

2. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.

3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

§ 8

1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych dla Kupującego niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jednakże Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada towaru jest nieistotna.

4. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, dostarcza wadliwy towar do Sklepu na koszt Sklepu. Sklep jest zobowiązany wadliwy towar przyjąć od Kupującego.

§ 9

1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

a) zwrotu kosztów zawarcia umowy,

b) zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,

c) zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 10

1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:

a) na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

b) drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy,

c) przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności z wyłączeniem poniesionych kosztów przesyłki. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zważywszy, że Sklep poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 11

1. Sklep informuje Kupującego, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży: 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – w szczególności: kawa, czekolada.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w szczególności: kawa, czekolada.

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu i zamontowaniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, w szczególności: filtry, uszczelki, sitka, środki czystości, łyżeczki, termometry.

§ 12

1. Niezależnie od postanowień par. 10 każdy Kupujący może, w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru Kupującemu, odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie towarów, które nie zostały przez Kupującego w jakikolwiek sposób użyte.

3. Skorzystanie z uprawnienia wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia za pomocą wiadomości przesłanej na adres Sklepu. W takim przypadku Sklep może złożyć ofertę dostarczenia innego towaru, którą Kupujący może przyjąć lub odrzucić.

 

GWARANCJA

§ 13

1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sklepem, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.

2. Sklep informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sklep wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.

3. Sklep wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.

4. Sklep może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sklep postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 14

1. Niezależnie od gwarancji udzielonej w sposób określony w par. 13 regulaminu Sklep może udzielić dodatkowej, odpłatnej gwarancji rozszerzonej. Gwarancja rozszerzona zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia towaru Kupującemu.

2. Sklep oznacza towary, na które udzielił gwarancji rozszerzonej znakiem gwarancji rozszerzonej przy opisie towaru.

3. Udzielenie gwarancji rozszerzonej następuje po wniesieniu przez Kupującego dodatkowej, dobrowolnej opłaty w wysokości 25 złotych. Kupujący wnosi opłatę tytułem udzielenia gwarancji rozszerzonej najpóźniej wraz z zapłatą ceny towaru.

4. Uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji rozszerzonej obejmują ochronę każdej wady lub uszkodzenia towaru, niezależnie od przyczyny uszkodzenia. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odesłania na własny koszt uszkodzonego towaru do Sklepu oraz poniesienia kosztów przesłania nowego, wolnego od wad towaru, przez Sklep pod adres Kupującego.

5. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów niezależnie uprawnień wynikających z gwarancji.

REKLAMACJE

§ 15

1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:

a) dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,

b) sposobem dostarczenia towaru,

c) nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,

d) opisem produktów.

2. Reklamacja może być wniesiona:

a) pisemnie, na adres Sklepu,

b) za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Sklepu.

3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:

a) poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sklepu,

b) w sposób określony w par. 18.

OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE

§ 16

Sklep oświadcza, że:

1) nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

2) Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

WARUNKI TECHNICZNE

§ 17

1. Sklep określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:

1) Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,

2) korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox 10, MS Internet Explorer 8, Opera 10, Chrome 10 – lub wyższe,

3) przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.

2. Sklep oświadcza, iż w ramach systemu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego Cafe Panamera przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.

3. Sklep oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:

a) adres IP,

b) system operacyjny,

c) rodzaj przeglądarki,

d) host,

e) wersja przeglądarki.

§ 18

1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego.

2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, zwrócić się do Sklepu z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.

§ 19

1. Sklep może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.

2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

a) zmianę przepisów prawa,

b) rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług,

c) zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji

2. O zmianie regulaminu Sklep informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

a) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§ 21

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2015 r. i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.

2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów:

a) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),

b) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zamiaru odstąpienia od umowy)

– Cafe Panamera sp. z o. o., ul. Okrężna 31, 05-506 Lesznowola, NIP 1231460162, tel. 504 450 749, adres poczty elektronicznej: info@cafepanamera.pl

– Ja/My ….......................................... niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ….............................................

– Data zawarcia umowy …......................................... /odbioru …........................................

– Imię i nazwisko klienta: …......................................

– Adres klienta: …...............................................

Podpis Kupującego: …......................................................................, data: ….................................

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Państwo ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu towaru.